INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SPYTKOWICACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO" oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach, Administratorem jest Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice, tel. (33) 879 15 90, e-mail: gzs@poczta.fm

W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych realizacją zadań powierzonych przez Wójta, Administratorem jest Gmina Spytkowice reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice, tel. (33) 879 18 76, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl

W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, Administratorem jest poszczególna jednostka obsługiwana reprezentowana przez Dyrektora tj.:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice.
Szkoła Podstawowa w Miejscu, ul. Floriana 62, 34-116 Spytkowice.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator - Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Janusza Czaudernę, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gzs.spytkowice.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej lub zadań powierzonych przez Wójta Gminy Spytkowice, zleconych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XX/143/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach.

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO: 1) Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
2) Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
3) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4) Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt