Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach kieruje się zasadami prawidłowej gospodarki oraz działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Obszarem działania Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach jest Gmina Spytkowice.

§ 2


Siedzibą Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach jest budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12.

Rozdział II
Organizacja Zespołu


§ 3


1. Gminnym Zespołem Szkół w Spytkowicach kieruje Dyrektor zatrudniany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony.
2. Dyrektor wykonuje uchwały i zarządzenia organów Gminy Spytkowice.
3. Wynagrodzenie dla Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ustala Wójt Gminy

§ 4


1. Dyrektor kieruje pracą Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach i jest odpowiedzialny za jego działalność.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy.

§ 5


Strukturę organizacyjną Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po uzyskaniu opinii Wójta Gminy.

§ 6


1. Zakres czynności Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach określa Wójt Gminy, a pozostałym pracownikom Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach zakresy czynności ustala Dyrektor.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Spytkowicach regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział III
Zakres działalności


§ 7


Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach należy:
1) Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia kierownikom jednostek obsługiwanych.
2) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom.
4) Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach.
5) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego.
6) Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
7) Dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
8) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych.
9) Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych.
10) Współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych, przygotowywania projektów planów finansowych jednostek oraz w określonych sytuacjach planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wraz projektami zmian tych planów.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej


§ 8


Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach jest jednostką budżetową i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu gminy.

§ 9


1. Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach stosuje zasady gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności finansowej Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach jest plan finansowo-rzeczowy zatwierdzony przez Dyrektora jednostki.

§ 10


1. Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Z rachunku bankowego można dokonać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku

§ 11


Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach opracowuje plany i sprawozdania finansowe przestrzegając obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 12


1. Statut i jego zmiany uchwalany jest przez Radę Gminy Spytkowice.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2016r.
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt